# Team Name (Players) Captain Vice Captain Home Ground
1
Singapore Singapore U16 (26)
A Arnav Vinit Mehta Verified
2
Team Pune Team Pune U16 (15)
a adi mahadevan kumaran v vishwesh kurichiti